VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU SPOLEČNOSTI BarCar Group s.r.o.

AUTOHERZ.CZ

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností BarCar Group s.r.o.VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele a/nebo prodávajícího a/nebo provozovatele internetového obchodu (dále jen „Prodávající“), kterým je společnost BarCar Group s.r.o., se sídlem Na Libovínek 883, 25065 Bašť, zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239459 a kupujícího, zákazníka nebo spotřebitele (dále jen „Kupující“).Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 

II. VYMEZENÍ POJMŮ

 

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.Prodávajícím je obchodní společnost BarCar Group s.r.o.., se sídlem Na Libovínek 883, 25065 Bašť, IČ: 03885321, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239459, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.Zákazníkem je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který je spotřebitelem, a Kupující, který spotřebitelem není.Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavíraní a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Tento Kupující se řídí VOP v rozsahu, kterým se ho týkají, a obchodním zákoníkem.

 

III. KUPNÍ SMLOUVA

 

Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Na VOP a reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů a firemních log, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.Kupující spotřebitel: Návrhem k uzavření smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícího na webové stránky. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy prostřednictvím e-mailové objednávky po telefonu asistovat Prodávající. Kupní smlouva vzniká po zvolení dopravy a způsobu úhrady v okamžiku odeslání objednávky Kupujícím a přijetí objednávky Prodávajícího. Za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající zodpovědnost. Přijetí objednávky Prodávající neprodleně potvrdí informativním e-mailem na zadaný e-mail Kupujícího. Potvrzení nemá vliv na vznik Kupní smlouvy.Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářů předepsaných údajů a náležitostí. Kupující je povinen uvést kontaktní telefon, správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má byt objednané zboží doručeno.Kupující podnikatel:
Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření Kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží Kupujícím a samotná Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem.Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Vzniklou smlouvu včetně dohodnuté ceny lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.Pokud se stane, že deklarované zboží již nebude v e-shopu skladem, Kupující bude informován e-mailem nebo telefonicky.Prodávající zodpovídá Kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající zodpovídá Kupujícímu zejména za to, že v době, kdy Kupující věc převzal:

 • - má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal, nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 • - se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
 • - je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • - věc vyhovuje požadavkům právních předpisůProdávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením Kupní smlouvy, na základě dohody s Kupujícím, v případě že:

 • - se zboží již nevyrábí
 • - se zboží již nedodává
 • - se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zbožíV případě, že Kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.Prodávající si vyhrazuje právo na změnu modelů, typů a vůně výrobků dodávaných k produktům ZDARMA. Dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, splňují podmínky Darovací smlouvy a veškerých norem dle platné legislativy České republiky.

 

IV. CENY

 

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit. To se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikaci prostředky na dálku.Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

 

V. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

 

Objednávat zboží je možné následujícími způsoby:

 • - prostřednictvím elektronického obchodu www.autoherz.cz
 • - elektronickou poštou na adrese info@autoherz.cz
 • - telefonicky na čísle +420-777 068 540 (Česká republika)

Prodávající doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího. V případě veřejného přístupu k internetu dále Kupujícímu doporučuje, aby se po provedení objednávky odhlásil se ze svého profilu.

 

VI. ÚHRADA ZBOŽÍ

 

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • - platba předem bankovním převodem na účet v CZK 2100781069/2010 Fio Banka
 • - platba předem bankovním převodem na účet v EUR 2500853770/2010 Fio Banka
 • - platba přes internetové rozhraní banky
 • - platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu
 • - platba prostřednictvím systému Paypal
 • - dobírkou - při převzetí zboží

U objednávek přijatých v jiné měně než v české koruně je stanoven přepočet dle kurzu České národní banky, zákazníkovi je účtován kurz dle ČNB, který je aktuální ke dni převzetí zásilky od dopravce.

 

VII. DOPRAVA ZBOŽÍ

 

Místem dodáním zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři. Zboží dodáváme obvykle do 2 pracovních dní, v některých případech se může dodací doba prodloužit, dodání zboží na Slovensko 2-3 pracovní dny.Zboží zasíláme prostřednictvím společnosti PPL (popřípadě DPD, Česká pošta) po celé České republice, na Slovensko a do zahraničí.Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.Prodávající žádá Kupujícího, aby neúplnou nebo poškozenou zásilku neprodleně oznámil e-mailem na adresu: info@autoherz.cz nebo telefonicky na telefonu: +420-777 068 540 (Česká republika).

 

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Kupující má právo podle §1829, odstavce 1, novely Zákona č. 367/2000, Sb. Občanského zákoníku, odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Pokud se tak rozhodne, musí Kupující zboží zaslat v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží.Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl Kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v nichž zboží převzal.Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení od Kupní smlouvy, Prodávající doporučuje (není podmínkou), aby Kupující ke zboží přiložil písemnou žádost o odstoupení od Kupní smlouvy, doklad o nákupu (není podmínkou), iniciály kupujícího a číslo účtu, na který bude finanční obnos vrácen. Při vrácení zboží si může Kupující vybrat způsob úhrady svých peněz, a to buď převodem na účet (trvá do 10 pracovních dnů), nebo poštovní poukázkou (trvá do 10 pracovních dnů).Po obdržení vráceného zboží Prodávající zboží zkontroluje a ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Poté Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho přijal (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený Prodávajícím).Do kupní ceny, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající započítat své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud Kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy (závazné objednávky), stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s Kupujícím na novém plnění. V případě, že Kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí Prodávající Kupujícímu celou částku nejpozději do 30 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

 

IX. REKLAMACE

 

Záruční podmínky na zboží se řídí příslušnými právními předpisy ČR a Reklamačním řádem Prodávajícího.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí, to se však nevztahuje:

 • - na věci prodávané za nižší cenu pro vadu, kvůli které byla nižší cena ujednána
 • - na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 • - na použité věci s vadou odpovídající míře používaní nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím
 • - vyplývá-li to z povahy věci

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v České republice. Vyřizování stížnosti Kupujícího zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy: info@autoherz.czZboží lze reklamovat u Prodávajícího na adrese:

Autoherz
BarCar Group s.r.o.
Na Libovínek 883
250 65 Bašť
Česká republikaNa adresu Prodávajícího zašle Kupující kopii nákupního dokladu s popisem závady a se svým kontaktním telefonním číslem.Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím.

 

X. ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

 

Konkrétní výši příplatku a místa pro zpětný odběr použitých elektrozařízení je možné nalézt na webových stránkách organizací, které provozují kolektivní systémy pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu, zpětný odběr obalů a zpětný odběr baterií a akumulátorů.

 

XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu „www.autoherz.cz“ dává Kupující souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.Internetový obchod „www.autoherz.cz“ společnosti BarCar Group s.r.o. podle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších dodatků a předpisů zpracovává osobní data a uchovává je v marketingové databázi firmy. Zpracované údaje jsou plně chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím stranám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta či speditér apod.), a to pouze v nutném rozsahu.Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.Kupující dává odesláním své objednávky souhlas provozovateli internetového obchodu „www.autoherz.cz“ ke zpracování, shromažďování a využití svých osobních údajů v databázi pouze pro potřebu obchodního vztahu mezi nimi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Prodávající má povinnost smazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o Kupujícím z databáze vymazat.Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

XII. PLATFORMA ŘEŠENÍ SPORŮ ONLINE

 

Kupující - spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online (dále jen jako "online řešení sporů") na řešení svých sporů, v jazyce, kteří si zvolí. Kupující - spotřebitel může na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro online řešení sporů, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupující - spotřebitel při předkládání podání platformě online řešení sporů vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující - spotřebitel může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.

 

XIII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

 

XIV. EVIDENCE TRŽEB

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím a v den uzavření Kupní smlouvy.Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a Kupujícímu jsou přístupné informace o jejím stavu.Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení VOP ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně poštovného uvedeného v katalogu internetového obchodu provozovatele, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení §262, odst. 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením §409 a následujícími.Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25. srpna 2016.